Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op behandeling en transactie tussen Kern in balans en de klant. Indien er alsnog voorrang zou worden verleend aan andere voorwaarden dan hebben de huidige algemene voorwaarden minstens een aanvullende werking. Het voorgaande zal enkel anders zijn indien Kern in balans en de klant voorafgaande aan de totstandkoming van de koopovereenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden gelden slechts in zover ze niet strijdig zijn met dwingende rechtsbepalingen.

Artikel 2 - Behandeling

Kern in balans zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Kern in balans zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. De behandeling wordt geleverd zoals vermeld staat op de prijslijst en website. Alle prijzen zijn exclusief kosten, taksen en /of heffingen, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

Artikel 3 - Afspraken

In geval van annulering van de behandeling dient de klant uiterlijk 24 u voorafgaand aan de afspraak telefonisch aan Kern in balans te annuleren. Indien de klant deze verplichting niet of laattijdig nakomt, zal de schade van Kern in balans minimaal begroot worden op 50% van de kostprijs. Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag Kern in balans de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij overmacht vervallen deze verplichtingen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurist daarover zeggen, zoals overlijden,...

Artikel 4 - Betalingen

Kern in balans vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Kern in balans vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt. De klant dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via bankapplicatie te voldoen. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 - Persoonsgegevens en privacy

De klant voorziet Kern in balans voor de eerste behandeling van alle N.A.W. - gegevens, waarvan Kern in balans aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor administratie, facturering en terugbetalingsattesten van uw ziekenfonds of waarvan de cliënt rederlijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen ( gebruik van bloedverdunners ), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, chemotherapie, enz. U geeft Kern in balans de toestemming om deze persoonlijke N.A.W. - gegevens op te nemen en te noteren als ook de toestemming voor het opnemen en noteren van de klachten in een geautomatiseerd systeem. Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende arts en/of andere (medische) disciplines. Dit voor het goed uitvoeren van de behandeling en verzorging van de problemen. Kern in balans behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (GDPR- Wetgeving). Kern in balans zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. De klant heeft het recht om te allen tijde de gegevens op te vragen en/of te laten verwijderen.